Winkelwagen

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Onze algemene voorwaarden

Bij het aangaan van een afspraak, gemaakt persoonlijk, telefonisch, per e-mail, of via online boeking, gaat u automatisch akkoord met onderstaande Algemene Voorwaarden. Bij het maken van de afspraak ontvangt u de algemene voorwaarden in de bevestiging en herinneringsmail.

Artikel 1. Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Beautify Luxury en een cliënt waarop de PMU salon/schoonheidssalon deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Artikel 2. Inspanning

Beautify Luxury zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenkomstig met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

De cliënt zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling tijdig aan specialiste worden verteld.

Artikel 3. Afspraken

De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 48 uur voorafgaande aan de afspraak aan Beautify Luxury persoonlijk of per e-mail. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, zal Beautify Luxury de kosten voor de gehele geboekte behandeling doorberekenen. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt, mag Beautify Luxury de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen.

Indien de cliënt meer dan vijftien minuten later arriveert dan de afgesproken tijd mag Beautify Luxury de afspraak annuleren en het gehele bedrag van de geboekte behandeling in rekening brengen bij de cliënt.

Indien de cliënt voor de eerste keer deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag PMU Studio Elegance van het gehele honorarium aan de cliënt berekenen aan het dan geldende uurtarief, bij een tweede keer wordt het gehele honorarium berekent.

Bij het niet nakomen of niet tijdig afzeggen van een intake gesprek wordt een bedrag in rekening gebracht van € 25,00.

Om de afspraak voor permanente make-up definitief te maken, dient er een aanbetaling van €75,- te worden voldaan. Aanbetalingen worden niet terug betaald.

Bij het niet nakomen van de afspraak, of niet tijdig afzeggen brengen wij het gehele honorarium in rekening.

Artikel 4. Betaling

Beautify Luxury vermeldt alle prijzen van de behandelingen en de producten zichtbaar in de salon.

De prijzen zijn inclusief 21% BTW.

Aanbiedingen zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.

De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten per contant of pinbetaling te voldoen.

Artikel 5. Cadeaubon

Een cadeaubon uitgegeven door Beautify Luxury is niet inwisselbaar tegen contant geld.

Cadeaubonnen zijn 1 jaar geldig.

Artikel 6. Persoonsgegevens en Privacy

De cliënt voorziet Beautify Luxury bij de eerste behandeling van alle gegevens waarvan de specialiste aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandeling.

Beautify Luxury neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op en verwerkt ze in het systeem. Beautify Luxury is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

De geheimhouding vervalt indien, op de grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak, is Beautify Luxury verplicht  de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

Artikel 7. Aansprakelijkheid

Beautify Luxury is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de specialiste is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.

Beautify Luxury is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de salon.

Ondanks dat Beautify Luxury haar uiterste best doet het beoogde resultaat te realiseren is mogelijk dat het beoogde resultaat niet bereikt wordt, in geen enkel geval zal dit leiden tot restitutie van het bedrag van de behandeling.

Beautify Luxury is niet aansprakelijk voor het niet of niet volledig bereiken van het beoogde resultaat, ook is Beautify Luxury niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van een behandeling, tenzij komt vast te staan dat de schade aan haar grove opzet of schuld is te wijten.

Beautify Luxury is niet aansprakelijk voor verminkingen, allergieën of ontstekingen. Ook als gevolg van het niet naleven van de nazorg instructies voor permanente make up, cliënt draagt zelf de verantwoording deze nazorg correct na te leven.

Voor het geval Beautify Luxury aansprakelijk wordt bevonden voor enige door opdrachtgever geleden schade, wordt de schadevergoeding beperkt tot het bedrag wat door Beautify Luxury desbetreffende levering en/of producten oorspronkelijk in rekening is gebracht minus de materiaalkosten.

Elk recht op eventuele schadevergoeding vervalt in ieder geval voor zover opdrachtgever niet direct na het ontstaan van de schade maatregelen heeft genomen om de schade te beperken respectievelijk meer of andere schade te voorkomen alsmede Beautify Luxury zake niet zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk op de hoogte heeft gesteld van alle ter zake relevante informatie.

In het geval van een vertrouwensbreuk is cliënt volledig aansprakelijk voor de eventueel door haar/hem geleden schade.

Dit artikel is niet van toepassing in geval van opzet of grove schuld van Beautify Luxury zelf.

Artikel 8. Verantwoording en eigen risico

Alle opdrachten van cliënt aan Beautify Luxury worden uitgevoerd onder eigen verantwoording en voor eigen risico van de cliënt.

Door opdracht te geven aan Beautify Luxury verklaart cliënt bekend te zijn met alle mogelijke gevolgen van de behandeling, waaronder zowel de medische, psychische alsmede de maatschappelijke gevolgen.

Door opdracht te geven aan Beautify Luxury tot het aanbrengen van permanente make-up verklaart cliënt tevens dat zij/hij in goede gezondheid verkeert en niet lijdt aan enige vorm van hemofilie, immuunstoornis, allergie, diabetes of enige andere vorm van huidaandoeningen en ziektes. Eveneens verklaart cliënt dat zij/hij niet besmet is met een bloed overdraagbare ziekte (zoals HIV, Hepatitis A,B of C of andere bloed overdraagbare ziekte hiervoor niet genoemd). Tevens verklaart cliënt dat haar/zijn behandeling op geen enkele wijze de gezondheid van de permanente make-up specialiste of derden in gevaar kan brengen.

Cliënt verklaart dat zij/hij de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt en dat de keuze om permanente make-up te laten aanbrengen weloverwogen is.

Cliënt verplicht zich voordat met de behandeling gestart wordt een intake formulier naar waarheid in te vullen en te ondertekenen.

Beautify Luxury is niet verantwoordelijk voor het ontstaan van een allergische reactie wat betreft: permanente make-up, gelaatsbehandelingen, lash  lift of deHenna brow treatment. De cliënt kan nooit ofte nimmer het betaalde bedrag voor de gedane behandeling terugvorderen.

Artikel 9. Garantie

De cliënt wordt op de hoogte gebracht door Beautify Luxury over het resultaat van de behandeling en de tijdsduur van het effect van de behandeling of producten. Beautify Luxury geeft de cliënt 7 dagen garantie op de behandelingen.

De garantie vervalt indien:

De cliënt andere producten dan door Beautify Luxury geadviseerde producten heeft gebruikt.

De cliënt de adviezen voor thuisverzorging niet heeft opgevolgd.

De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd.

De cliënt de producten niet volgens het advies van de specialiste heeft gebruikt.

De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

Beautify Luxury gebruikt voor het tatoeëren uitsluitend pigmenten die gecontroleerd zijn door het Ministerie van Volksgezondheid, welzijn en sport en de keuringsdienst van waren zoals bepaald in het Warenwetbesluit kleurstoffen. Beautify Luxury is GGD goedgekeurd. Beautify Luxury is in geen enkel geval aansprakelijk voor eventuele allergieën.

Artikel 10. Klachten

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet de klacht zo spoedig mogelijk, doch binnen twee weken na ontdekking mondeling als zowel schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van Beautify Luxury.

Beautify Luxury moet de klager binnen 5 werkdagen adequaat antwoord geven.

Indien een klacht over de behandelingen gegrond is zal Beautify Luxury de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt.

Indien Beautify Luxury en de klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.

De cliënt zal nooit ofte nimmer het betaalde bedrag voor de gedane behandeling terug kunnen vorderen.

Artikel 11. Beschadiging en diefstal

Beautify Luxury heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Beautify Luxury meldt diefstal altijd bij de politie.

Artikel 12. Behoorlijk gedrag

  1. Op elke rechtsbetrekkingen waarbij Beautify Luxury partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
  2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 13. Hygiëne

Bij Beautify Luxury wordt gewerkt volgens de hygiëne regels van het RIVM. Er wordt van de cliënt verwacht dat zij zich houden aan de persoonlijke hygiëne regels. Beautify Luxury is door GGD Nederland goedgekeurd voor pigmenteren.

Artikel 14. Recht

Op elke overeenkomst tussen Beautify Luxury en de cliënt is het Nederlandse recht van toepassing.

De algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van Beautify Luxury en ze zijn ook in de salon beschikbaar.

De algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Den Haag.

In geval van uitleg van de inhoud en strekking van de algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

Artikel 15. Acties

Bij het boeken van een actie zijn actievoorwaarden van toepassing. Deze actievoorwaarden zijn leidend en een aanvulling op de algemene voorwaarden zoals hierboven gespecificeerd.

Wanneer een behandeling wordt geboekt tijdens een actie periode, is het niet mogelijk om deze boeking te verplaatsen naar een datum die buiten de actie periode valt. Dan vervalt de korting van de actie en is de originele prijs van de behandeling van toepassing.

Een actie is niet van toepassing op reeds gemaakte en ingeplande boekingen voor de specifieke behandeling die tijdens de actie wordt aangeboden.

Indien tijdens een actie een aanbetaling verplicht is, is deze non-refundable. Indien de behandeling wordt geannuleerd, wordt de aanbetaling niet terugbetaald. Indien de behandeling naar een andere datum wordt verplaatst buiten de actieperiode, vervalt de korting maar kan de aanbetaling blijven staan.

Artikel 16. Webshop

Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekendgemaakte vertegenwoordiger. Opengemaakte producten/potten crème kunnen niet geretourneerd worden.

Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer via email. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.

Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.

Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor zijn rekening. Indien de consument al een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terugontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van terugzending overlegd kan worden. De verzendkosten zijn altijd voor rekening van de consument. Bij afname boven het genoemde bedrag bij het afrekenen zullen de verzendkosten vervallen.

Om je de beste ervaring te kunnen geven maken wij gebruik van Cookies. Door het gebruiken van onze website ga je hier automatisch mee akkoord. Wil je meer informatie? Klik dan hier.